Organizace výuky ve dnech 14. - 30. 10. 2020

 1. Předmět Praxe v 1. a 2. ročníku oborů vzdělání Stavebnictví a Technická zařízení budov odpadá. Dle nařízení MŠMT již nesmí probíhat prezenční formou. Rovněž předmět Tělesná výuka v tomto období odpadá.
 2. Distanční výuka bude probíhat v systému MS Teams. Rozsahem se jedná o cca ½  z celkového počtu hodin jednotlivých předmětů.
  • Vzdálená výuka je pro žáky povinná, vyučující zaznamenává nepřítomnost žáků do Bakalářů. Pokud se žák nemůže hodiny nebo hodin zúčastnit, je povinen se omluvit dle školního řádu.
  • Hodnocení žáků v době distanční výuky se počítá do celkového hodnocení.
  • Rozvrh hodin distanční výuky na týden 12. - 16. 10. 2020 byl žákům zaslán mailem i prostřednictvím IS Bakaláři v pátek 9. 10. 2020. Rozvrh 19. – 23. 10. 2020 bude zaslán nejpozději 15.10. 2020.
  • Zápis témat se provede společně s absencí do třídní knihy v Bakalářích.
 3. Samostudium je součástí vyučovaného rozvrhu. Jedná se o zbývající hodiny ( cca ½ hodin z celkového rozsahu jednotlivých předmětů ), které jsou součástí běžného rozvrhu vč. suplování a nejsou součástí distanční výuky.
  • V hodinách samostudia vypracují žáci samostatně bez distanční výuky příklady a úlohy, které učitelé žákům vloží do Zadání v MS Teams.
  • Hodnocení příkladů, zadání a prací vypracovaných žáky se počítá do celkového hodnocení.

Sledujte prosím v Bakalářích i nadále suplování. Je možné, že i při dálkové výuce budou mít žáci suplované hodiny, a to jak distanční formou, tak formou samostudia.

Z nařízení MŠMT také vyplývá, že v době od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 mají žáci vstup do objektů školy zakázán. To platí i pro vyzvedávání pomůcek apod.

 

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, BAKALÁŘE A MAILY, SITUACE SE MŮŽE ZMĚNIT KAŽDÝM DNEM.

 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jiří Bureš, ředitel školy

ŠKOLA JE UZAVŘENA!

Z DŮVODU KARANTÉNY OD 15. 10. 2020 DO 1. 11. 2020

L4. v Josefově

V pátek 2. 10. 2020 zavítala třída L4. do pevnosti Josefov. Exkurze, podpořená Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, doplnila právě probírané téma Klasicismus. Třídu doprovázeli Ing. arch. Taťána Kusteinová a Mgr. Jiří Bureš. Žáci měli možnost si prohlédnout bastion č. X s přilehlým muzeem pevnosti a vyslechnout odborný výklad průvodce, dále i bastion č. I, včetně podzemních chodeb minérů. Po prohlídce pevnosti, která  se uskutečnila v den 240. výročí jejího založení, následovala návštěva Městského muzea v Josefově.

 

Druháci v Jičíně

Dne 24. 9. se žáci druhého ročníku vypravili s Ing. Petrem Tučkem do Jičína, kde právě probíhá oprava střešního pláště kostela sv. Ignáce. Žáci měli možnost sledovat montáž krokví pomocí jeřábu. V interiéru se dozvěděli více o historii, architektuře a vybavení kostela. Následoval výklad v prostoru krovu objektu s ukázkou vázaného krovu se šikmými stojkami. Po prohlídce zvonové stolice ve věži kostela navštívili žáci Kapli Andělů strážců v Podhradí.

Tato akce se uskutečnila s podporou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

S3.B na exkurzi

Dne 21. 9. se žáci třídy S3.B vydali pod vedením Ing. Petra Tučka na exkurzi podpořenou Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Prvním cílem byla stavba dřevěné rozhledny. Po krátkém výkladu s ukázkami různým typů dokumentace studenti pokračovali do Neratova, kde byl na podzim loňského roku na středním toku Divoké Orlice znovuotevřen most. I zde byl studentům přednesen stručný výklad s praktickou ukázkou kloubových podpor příhradového nosníku mostovky na obou březích. Posledním bodem programu byla prohlídka místního kostela Nanebevzetí Panny Marie s teoretickým výkladem k opravám realizovaným v letech 2018. 

Letní škola BIM

Tři žáci z S4.A se zúčastnili Letní školy BIM modelování v Žatci. Smyslem této akce bylo vymodelovat Žatecký pivovar ve 3D. Nejprve byly představeny zásady modelování metodou BIM, poté byli naši žáci seznámeni s nejmodernějšími nástroji na zaměřování objektů. Po instruktáži zaměřili objekt pivovaru s označením 12, který dnes slouží jako sklad. Díky využití vyspělé techniky zaměření pomocí mračna bodů žáci nepotřebovali metr ani dálkoměr. Během modelování byli k dispozici zkušení lektoři. Výsledkem práce našeho týmu byl 3D model zadané budovy. 

2. ročník STUDOKO

Centrum podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem vyhlašuje 2. ročník video soutěže STUDOKO.

Přihlásit se je možné do 30. října 2020.

Hlavní výhrou je poukázka v hodnotě 15 000 Kč.

Podmínky soutěže najdete na http://www.impulshk.cz/videosoutez

 

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.