Cookies management by TermsFeed Generator

Zpátky z Norska

Den otevřených dveří 12. 12.

V úterý 12. prosince se na naší škole uskuteční od 14:00 do 17:00 hod. další Den otevřených dveří. Návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout si prostory školy, učebny teoretické i praktické výuky a získají potřebné informace.

Zájemci se budou moci zúčastnit besed s vedením školy, na kterých se dozvědí vše nejen o škole, ale také o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách nanečisto a přípravném kurzu k přijímacím zkouškám. Budou mít též možnost zhlédnout prezentace žákovských prací.

 Besedy proběhou v aule od 14:15 a 15:45 hodin.

Erasmus+ ve Francii

V letošním školním roce naše škola realizuje v rámci Erasmu+ projekt zaměřený na navrhování, projektování a realizování drobné experimentální stavby  v různých evropských podmínkách.

Bližší informace o projektu a podmínkách účasti naleznete po rozkliknutí zprávy.

Moudrá síť – seminář pro dobrovolníky

5. 12. proběhl na naší škole seminář spolku Moudrá Síť pro budoucí digitální asistenty – dobrovolníky, kteří pomáhají seniorům správně a bezpečně ovládat moderní technologie. Žáci prvních až třetích ročníků, kteří jsou zapojeni do programu DofE, se dozvěděli o podmínkách a možnostech realizace této činnosti a seznámili se s filozofií mezigeneračního projektu, jenž poskytuje ve světě prozatím zcela ojedinělou službu. Těšíme se na rozvíjející se spolupráci.

Předsedovi spolku Tomáši Hubálkovi moc děkujeme za zajímavou přednášku!

Z4. v Blansku

29. 11. se žáci třídy Z4. zúčastnili exkurze ve firmě ISAN v Blansku, která je velkým výrobcem různých druhů otopných těles. Prošli si výrobu těchto těles a následně je Ing. Kateřina Dubská seznámila s historií firmy, sortimentem a novými trendy ve výrobě otopných tělesech. Na závěr si žáci ověřili získané vědomosti v krátkém testu.

Za přínosnou exkurzi děkujeme!

Republikové fórum

Jakub Bednář ze třídy L1. se 9.-11. listopadu v Praze zúčastnil prvního Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže a prožil tak 3 dny nabité diskuzemi, workshopy, přednáškami a pracovními skupinami s odborníky, politiky, ale hlavně mladými lidmi z celé republiky. V průběhu Fóra vystoupili zajímaví hosté, například poslanci a poslankyně nebo vyslankyně v OSN. Jakub navázal nové kontakty a dokonce měl příležitost debatovat s ministrem školství Mikulášem Bekem.

Děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy!

Na exkurzi v Jablonci

22.11.2023 žáci třídy Z4. navštívili výrobní provozy společnosti Atrea v Jablonci nad Nisou. Během exkurze se seznámili s výrobním programem větracích jednotek, principy jejich návrhu a prohlédli si montážní linku. Součástí byla i prohlídka souboru vzorových pasivních domů v obci Koberovy s instalovanou firemní větrací technologií. 

Přednáška firmy Lindab

21. 11. firma Lindab prezentovala třídě Z2. svůj sortiment zaměřený na vzduchotechniku.  Zástupce firmy pan Milan Rambousek představil žákům potrubí Spiro, prvky vzduchotechnických rozvodů a prvky pro přívod a distribuci vzduchu. Poté si žáci zkusili smontovat část potrubní trasy a následně ještě změřili těsnost tohoto potrubí.

Za velmi přínosnou a praktickou přednášku moc děkujeme!

Škola doporučená zaměstnavateli

V letošním ročníku hlasování firem se naše škola umístila na druhém místě.

S2.B na exkurzi

16. 11. 2023 se třída S2.B podívala, jak se opravuje historická budova Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Stavbou žáky provedl Ing. Sýkora z Metrostavu, který realizuje opravu společně s firmou Chládek & Tintěra.

'Rozhoduj o Evropě'

8. 11. 2023 se Jakub Bednář ze třídy L1. zúčastnil programu 'Rozhoduj o Evropě', pořádaného pod záštitou MŠMT a EU na krajském úřadě v Pardubicích. S ostatními účastníky si vyzkoušel simulované projednávání v Evropském parlamentu, kde zastupoval stranu Renew Europe v roli jejího předsedy. Následovalo jednání s Radou Evropy, při kterém se prosazovaly návrhy na úpravu Evropské směrnice.

Děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy.

pIšQworky

Náš tým vybojoval 7. 11. v oblastním kole na biskupském gymnáziu třetí místo.

Přejeme hodně štěstí v krajském kole!

Přednáška firmy OHLA ŽS

2.11. proběhla na naší škole přednáška Ing. Fišera z  firmy OHLA ŽS, a. s. na téma náklady a rozpočet v průběhu realizace stavebního díla. Žáci čtvrtých ročníků oboru Stavebnictví si vyslechli zajímavé informace z praxe velké stavební společnosti s důrazem na rozpočtování a kalkulace cen stavebních prací.

Děkujeme Ing. Fišerovi za zajímavou přednášku!

Šachový turnaj

25. října proběhlo na naší škole tradiční šachové klání. 34 hráčů se mezi sebou utkalo v sedmi kolech pod dozorem profesionálních šachových rozhodčích. Po dvou hodinách bylo rozhodnuto. Na třetí příčce se umístil Robin Pop ze třídy S 1. Bdruhé místo obsadil Jáchym Smudek z L 3. a první místo získal Šimon Urbánek opět ze třídy S 1. B.

Blahopřejeme! 

Přednáška firmy Kalksandstein CZ s.r.o.

17. 10. se žáci 1. ročníku oboru Stavebnictví a Technického lycea zúčastnili přednášky o stavebním systému vápenopískových produktů Zapf Daigfuss. Po teoretické části jim byly promítnuty ukázky z realizací staveb. Žáci se seznámili se sortimentem a popisem prvků, s technologií strojního zdění, s osazováním překladových nosníků, vedením rozvodů v blocích a s dalšími stavebními pracemi.

Děkujeme Mgr. Konstantinu Svobodovi za odbornou přednášku.

Mezinárodní futsalový turnaj

12. 10. se naše futsalové družstvo zúčastnilo mezinárodního turnaje, pořádaného SOŠ a SOU Vocelova. Ani letos nenašli naši žáci mezi zúčastněnými školami konkurenci a mohou se pochlubit pohárem za první místo. Tým naší partnerské školy se tentokrát vrátil do Polska s pohárem za druhé místo.

Oběma týmům blahopřejeme!

Třeťáci na Kuňce

11. 10. 2023 žáci 3. ročníku zaměření SAK navštívili státní hrad Kunětická hora. Exkurze byla součástí výuky geologie a zakládání staveb. Hlavními tématy byly geologická historie našeho kraje, vulkanismus, eroze, říční a eolické usazeniny, horniny vs. zeminy, geologická činnost člověka, geologické mapy a řezy, délky a výšky v terénu, zeměměřické činnosti v souvislosti s Kunětickou horou.

Děkujeme Ing. Jiřímu Šurovi za velmi zajímavou exkurzi. 

K3. na exkurzi ve věznici

11. 10. navštívila třída K3.Z vazební věznici Pankrác v Praze., kde v rámci projektu EPC – úspory tepelné energie instalovala firma Enesa nová technologická zařízení s cílem snížit spotřebu tepelné energie v areálu věznice. Žáci viděli technické zázemí, novou plynovou kotelnu, prohlédli si instalaci 4 tepelných čerpadel voda - vzduch, navštívili prádelnu i strojovnu vzduchotechniky, nahlédli též do plynové regulační stanice. Na závěr si prošli památník Pankrác věnovaný obětem komunizmu.

Přírodovědný Klokan

11. 10. se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan, kterého se zúčastnilo 59 žáků tříd L1. a L2. Na prvním místě se umístil Jiří Arnošt se ziskem 97 bodů, druhé místo obsadil David Dušek s 95 body a třetí místo získal za 90 bodů Václav Ježek, všichni z L2.

Modernizace UHK

10. 10. 2023 navštívila S3.A budovu C Univerzity Hradec Králové, aby si ji prohlédla na začátku rekonstrukce. V průběhu exkurze žáci viděli půdní prostor s krovem vaznicové soustavy, betonáž podkladního betonu, odkryté podlahy trámových stropů, vytvoření nadpraží z ocelových nosníků pro nové dveřní otvory a další stavební práce.

Jakub opět v Praze

6. 10. se Jakub Bednář z L1. zúčastnil mezinárodní konference Výzvy pro transatlantické vztahy. Po úvodním slovu Karla Havlíčka měl Jakub možnost poslechnout si tři skupiny řečníků z Evropy a USA. Tématem jejich diskuze byly aktuální otázky z oblasti ekonomiky, politiky a bezpečnosti.

Geodeti na přehradách

6. 10. se žáci 3. a 4. ročníku se zaměřením na geodézii měli možnost seznámit s významnými vodními díly, která spravuje státní podnik Povodí Labe. Navštívili největší vodní plochu Pardubického kraje –  přehradu Seč na Chrudimce, prohlédli si její hlavní hráz a měřické body ve štole. Na přehradě Pařížov, která je významnou technickou památkou nejen na řece Doubravě, si  žáci vyzkoušeli měření deformací metodou velmi přesné nivelace.

Elko na Designbloku

4. 10. již tradičně navštívili žáci lycea Designblok v Praze. Podívali se se do Královské zahrady Pražského hradu, kde v prostorách Velké míčovny vznikla výstava české keramiky a skla k 25. výročí Designbloku s podtitulem Cosmos. Poté se přesunuli do hlavního výstavního prostoru Národní galerie ve Veletržním paláci. Zde zhlédli nápady jak menších autorů, tak velkých designových značek. 

Druzí ve volejbalovém turnaji

4. 10. se ve sportovní hale v Třebši konal volejbalový turnaj chlapců. Naši školu reprentovalo 8 žáků, kteří v konkurenci 4 týmů získali 2. místo.

Blahopřejeme!

S4.B v Praze

3. 10. se třída S4.B zúčastnila Světového silničního kongresu  v Kongresovém centru Praha. V průběhu dne měli všichni žáci možnost potkat se s delegáty z více než 100 zemí, prohlédli si výstavní pavilony z více než 30 zemí, včetně českých a slovenských expozic. Součástí byla i prezentace vysokých škol z České republiky a ze Slovenska.

Na návštěvě v Senátu

V pátek 29. září proběhlo v sídle českého Senátu připomínkové setkání u příležitosti 85. výročí podpisu Mnichovské dohody. Po úvodní řeči předsedy Senátu Miloše Vystrčila, pronesli své projevy emeritní předsedové Senátu Petr Pithart a Přemysl Sobotka. Následovala diskuze, do které byli přizváni velvyslanci Francie, Velké Británie, Itálie a Německa, historici i skupina středoškoláků. Studenti dostali v závěru formálního setkání prostor pro představení svých škol. Naši školu reprezentoval Jakub Bednář ze třídy L1., který přijal pozvání předsedy Senátu a setkání se zúčastnil.

Děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy!

Den s DofE

27. 9. 2023 se v Šimkových sadech v Hradci Králové konala náborová akce Den s DofE pro 1. ročníky. Po krátké prezentaci Mgr. Martina Menšíka s představením základních principů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu se třídy přesunuly do parku vstříc ukázce aktivit, které patří do jednotlivých oblastí programu DofE – dobrovolnictví, dovednost, sport, expedice. U každého stanoviště plnili žáci v pětičlenných skupinkách nachystané úkoly a také dostali možnost zapojit se do soutěže o nejoriginálnější fotku z akce a stavění stanu na rychlost.

Za spolupráci děkujeme Mgr. Hedě Lambertové z OAHK a všem organizacím a osobám, které se na Dni s DofE podílely a prezentovaly. Den s Dofe byl finančně podpořen z Fondu DofE částkou 12 500,-.

Slavnostní předání cen

25. 9. se na Krajském úřadě KHK konalo Slavnostní setkání vítězů a organizátorů krajských kol soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje spojené s předáním ocenění vítězným žákům.

Erasmus+ v Norsku

Naši studenti, kteří se zapojili do Programu Erasmus+ a minulý týden vyrazili v doprovodu Ing. Václava Břeně a Mgr. Martina Menšíka do Norska, zaměřují stavbu mostu Nye Nerlandsøybrua nedaleko města Fosnavåg. Získaná data využijí pro vytvoření modelu, který předají jako obraz aktuálního stavu stavby firmě Metrostav Norge.

Další vítězství Mezi mosty

I letos se našim žákům podařilo obhájit první místo v raftovém závodu středních škol Mezi mosty.

Blahopřejeme k úspěchu!

Čtvrťáci v Opočně

5. 9. 2023 se díky naší partnerské firmě EUROVIA CS, a.s. mohlo 120 žáků čtvrtého ročníku vydat do Opočna na první odbornou exkurzi v tomto školním roce a vidět, jak pokračuje stavba obchvatu města. Nejprve zamířili k novému mostu, založenému na pilotových základech a provedenému technologií dodatečně předpjatého betonu. Poté se seznámili se zajímavým provedením opěrných stěn mostu. Následovala procházka po silnici s výkladem o geologických a geotechnických průzkumech a řešeních, technologických vrstvách dané vozovky a provádění zářezů v okolním terénu. Eurovia je spolu s firmou M-silnice hlavním dodavatelem stavebních prací.

Děkujeme za provedení stavbou a zvládnutí velkého množství žáků! Těšíme se na další spolupráci.

Výsledky náhradního termínu PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky náhradního termínu 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro rozkliknutí nadpisu.

2. a 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ–školní rok 2023/24

2. a 3. kolo přijímacího řízení a další informace po rozkliknutí nadpisu.

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.