Cookies management by TermsFeed Generator

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

2. kolo přijímacího řízení pro OBOR VZDĚLÁNÍ: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

kód oboru obor vzdělání kritéria přijetí
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVVýsledky 1. kola přijímacího řízení 15. 5. 2024

Obor vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov

Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví

Obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum

Informace pro přijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílají.
 • Přijatí uchazeči musí předložit v kanceláři školy originál posledního výročního vysvědčení v termínu 26. – 30. srpna 2024, nebo zaslat úředně ověřenou kopii poštou do 30. srpna 2024 na adresu školy.
 • Všem přijatým uchazečům zašleme dotazník / přihlášku na 2. cizí jazyk, a to přes DIPSY (mailem těm, kdo podali přihlášku do 1. kola kombinovanou nebo papírovou formou). Obor technické lyceum má povinný 2. cizí jazyk, a to výběr mezi německým a ruským jazykem. Obory stavebnictví a technická zařízení budov mají 2. cizí jazyk nepovinně volitelný (dobrovolný předmět jen pro zájemce, který není součástí povinných vyučovacích předmětů). V yplněný a podepsaný dotazník / přihlášku odevzdejte (přes DIPSY, osobně ve škole, poštou nebo na mail pi@spsstavhk.cz) nejpozději do 31. května 2024.
 • Informační schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční 20. června 2024 v 15.30 hod v budově SPŠ stavební Hradec Králové.
 • Zájemci o ubytování v domově mládeže získají podrobnější informace o podmínkách ubytování, stravování a vzdělávacím programu DMIŠJ na adrese www.dmhk.cz.
 • Zahájení školního roku 2024/2025 proběhne 2. září 2024 v 8.00 hodin.
 • Žáci první školní den předají třídnímu učiteli pro vystavení ISIC průkazu kvalitní průkazovou fotografii o velikosti 30x40mm, zaplatí 350,- Kč a vyplněnou žádost o vystavení průkazu (žádost zašleme přes DIPSY, mailem těm, kdo podali přihlášku do 1. kola kombinovanou nebo papírovou formou). Mezinárodní studenský průkaz ISIC slouží pro vstup do školy, kopírování a stravování. 
 • Dále Vám zašleme  informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Vyplněný a podepsaný souhlas odevzdejte nejpozději 20. června 2024 na schůzce rodičů. 
 • První školní den žáci také odevzdají třídnímu učiteli cca 600,- Kč na adaptační kurz (bude upřesněno v červnu na schůzce).
 • Učebnice, kromě učebnic jazyků, se žákům zapůjčí bezplatně. Podmínkou je, že se zákonný zástupce stane členem Spolku rodičů při SPŠ stavební Hradec Králové. Roční poplatek Spolku rodičů je 500,- Kč (u sourozenců platí vždy jen nejstarší).
 • Rozdělení do tříd bude zveřejněno nejpozději týden před informační schůzkou. U oboru Stavebnictví, kde budou 3 třídy je možné požádat nejpozději do 31. května 2024 (na mail pi@spsstavhk.cz) o zařazení do jedné třídy (kamarádi, spolužáci ze ZŠ).
 • Další informace budou poskytnuty na informační schůzce 20. června 2024 v 15.30.

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům nezasílají.
 • Nejpozději do 20.5.2024 vyhlásíme 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání 36-47-M/01 Technická zařízení budov, a to na 5 volných míst.

 


4leté denní studium

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2024/2025 do 1. kola přijímacího řízení je možné podávat třemi způsoby. Nově lze podávat přihlášky elektronicky prostřednictvím systému DIPSY s elektronickou identifikací. Druhý kombinovaný způsob je s využitím DOPSY a s doručením výpisu přihlášky do školy. Třetí způsob umožňuje podání vyplněného tiskopisu přihlášky do školy. Podrobně se s novým podáváním přihlášek můžete seznámit na stránkách MŠMT https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.

Přihlášky je nutné podat elektronicky nebo do školy od 1. do 20. února 2024. Podání přihlášek v kanceláři školy je možné každý pracovní den od 7:30 do 15:00 nebo je zaslat poštou.

Přijímat budeme zejména na základě přijímacích zkoušek a známek ze základní školy (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Přijímací zkoušky proběhnou 12. a 15. dubna 2024.

Podrobnější informace vč. kritérií přijetí naleznete níže u jednotlivých oborů vzdělání.

kód oboru obor vzdělání počet přijímaných kritéria přijetí
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
90
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
min. 26
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (CERMAT).

Pokud se chcete na cokoli zeptat ohledně přijímacího řízení, pak můžete zavolat do kanceláře na telefonní číslo 495 766 111 nebo napsat na mail pi@spsstavhk.cz.

 


Odpovědi na několik otázek k přijímacímu řízení pro školní rok 2024 / 2025

Odpovědi budou průběžně aktualizovány, a to v souvislosti se změnou vyhlášky o přijímacím řízení.

Kolik budete přijímat žáků na jednotlivé maturitní obory vzdělání?

V tomto školním roce budeme přijímat na obor Stavebnictví (STA) 90 uchazečů, na Technická zařízení budov (TZB) 24 až 30 uchazečů a na Technické lyceum (LYC) 30 uchazečů.

Jak bude pro příští školní rok vypadat podávání přihlášek?

Při příští školní rok bude možné podat přihlášku až na 3 obory vzdělání. Zvoleným pořadím uchazeč určí preferenci oborů a nebude je možno již po podání přihlášky změnit. Přihlášky bude možné podávat jak pomocí tiskopisu na zvolené školy, tak i elektronicky do celostátního informačního systému. Přihlášky podává vždy uchazeč se zákonným zástupcem. Termín podání přihlášek je od 1. do 20. února 2024. Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT https://www.prihlaskynastredni.cz

Je možné podat na vaší školu přihlášky na dva nebo i tři obory?

Každý uchazeč může podat přihlášky až 3 přihlášky, na kterých bude vždy stejné pořadí vybraných oborů vzdělání. Pokud si uchazeč zvolí dva nebo i tři obory vzdělání z jedné školy, pak na tuto školu podán dvě resp. 3 stejně vyplněné přihlášky, tedy originály s podpisy. V roce 2023, kdy se podávaly přihlášky se dvěma obory vzdělání, podalo obě přihlášky na naší školu 69 uchazečů.

Kolik se v předešlých letech hlásilo zájemců na jednotlivé obory?

Počty přijímaných v předešlých letech se lišily. Zde jsou počty přijímaných v roce 2023, 2022 a 2021 – na STA 90, 90, 75, na TZB 22, 30, 15, na LYC 30, 30, 30.

Počty přihlášek v letech 2023, 2022 a 2021 – na STA 179, 162, 161, na TZB 62, 42, 26 a na LYC 97, 89, 79.

Z jakého místa se dostane uchazeč na vaší školu?

Na každý obor vzdělání je to jiné a také se to liší podle počtu přijímaných. Zde je přehled posledního přijetého dle oborů vzdělání z předchozích let 2023, 2022 a 2021 – na STA z 141., 133., 118. místa, na TZB 45., 40., 21. místa a na LYC 74., 66., 62. místa.

Jaká jsou kritéria přijetí na jednotlivé obory?

Podrobná kritéria přijímacího řízení budeme zveřejňovat nejpozději na konci ledna 2024. Jedno z kritérií přijímacího řízení jsou také známky ze základní školy. Nás však zajímají jen známky z matematiky, fyziky, českého jazyka a anglického jazyka, a to z 1. pololetí a konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Z těchto 12 známek pak vytvoříme průměr a pak přidělíme body. Další body získá uchazeč z jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky. Školní přijímací zkoušky s nekonají. Body je možné získat také z vybraných celostátních soutěží, za účast v okresním nebo krajském kole. V kritériích stanovíme také minimální počty bodů pro přijetí. Nejvíce bodů je možné získat za jednotné přijímací zkoušky.

S jakými známkami ze základní školy se uchazeči dostanou na vaší školu?

Opět Vám zde ukážeme, jak to vypadalo v předchozích třech letech. Jak jsme uvedli v předešlé odpovědi, zajímají nás jen 4 vybrané předměty z posledních 3 vysvědčení. Průměr z těchto

vybraných předmětů se u přijatých žáků liší podle jednotlivých oborů vzdělání. V letech 2023, 2022 a 2021 byli přijatí žáci s těmito průměry vybraných známek – na STA 2,5, 2,2, 2,5, na TZB 2,6, 2,3, 2,6, na LYC 2,1, 2,1, 2,2.

Kolik bodů z přijímacích zkoušek stačí na přijetí?

Protože celkový počet bodů je vždy součtem bodů za přijímací zkoušky, za známky ze základní školy a body z vybraných soutěží, dá se minimální počet bodů z přijímacích zkoušek určit pouze přibližně. Maximální může uchazeč získat 50 bodů za test z matematiky a 50 za test z českého jazyka, dohromady tedy 100 bodů. Zde je přehled s kolika body z přijímacích zkoušek se v předchozích letech dostal poslední přijatý uchazeč. Opět se jedná o roky 2023, 2022 a 2021 – poslední přijatý uchazeč získal v součtu z matematiky a českého jazyka na STA 37, 35, 34, na TZB 43, 32, 28, na LYC 48, 52, 44.

Aktualizace dne 21.12.2023

 


2leté zkrácené denní studium

V příštím školním roce nebudeme otevírat 2 leté zkrácené studium, které je určené pro uchazeče, kteří již mají maturitu z jiného oboru.

Pokud máte zájem rozšíření odborného středoškolského vzdělání, můžete se přihlásit k Jednotlivé maturitní zkoušce, které na naší škole nabízíme.

Jedná se o maturitní předměty Zdravotně technické instalace a Geodézie.

Bližší informace o přihlášení k Jednotlivé maturitní zkoušce a případně na Přípravný kurz najdete na stránkách školy - https://www.spsstavhk.cz/JMZ-pripravny-kurz_cs.htm