Školská rada | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Organizace - Školská rada

Školská rada

Jednací řád školské rady

Článek I.
Úvodní ustanovení
Jednací řád školské rady upravuje přípravu, svolání a průběh jednání, určuje kontrolu jeho plnění.

Článek II.
Pravomoci školské rady
Školská rada vykonává své působnosti:

Článek III.
Svolání jednání školské rady

Článek IV.
Příprava jednání školské rady

Článek V.
Účast na jednání školské rady

Článek VI.
Program jednání školské rady

Článek VII.
Průběh jednání školské rady

Článek VIII.
Zápis z jednání školské rady

Článek IX.
Poskytování informací z jednání školské rady

Článek X.
Závěrečné ustanovení

Článek XI.
Účinnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

 


ZÁKON 561/2004 Sb.

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

(1) Školská rada

a)   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)   schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d)   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e)   podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)   projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)   projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Kontaktní e-mail: rada@spsstavhk.cz

členové školské rady
   Ing. Vlastimil Voříšek – předseda
   Ing. arch. Taťána Kusteinová
   Ing. arch. Jan Falta
   Bc. Petr Luska
   Ing. Pavel Zahálka
   Zuzana Bouzová


související odkazy

Zápis ze dne 10. 10. 2018
Usnesení ze dne 10. 10. 2018
Zápis ze dne 27. 6. 2018
Usnesení ze dne 27. 6. 2018
Zápis ze dne 12. 10. 2017
Usnesení ze dne 12. 10. 2017
Zápis ze dne 28. 6. 2017
Usnesení ze dne 28. 6. 2017
Zápis ze dne 24. 10. 2016
Usnesení ze dne 24. 10. 2016
Zápis ze dne 20. 6. 2016
Usnesení ze dne 20. 6. 2016
Zápis ze dne 23. 10. 2015
Usnesení ze dne 23. 10. 2015
Zápis ze dne 30. 6. 2015
Usnesení ze dne 30. 6. 2015


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz