Cookies management by TermsFeed Generator

Školská rada

Jednací řád školské rady

Článek I.
Úvodní ustanovení
Jednací řád školské rady upravuje přípravu, svolání a průběh jednání, určuje kontrolu jeho plnění.

Článek II.
Pravomoci školské rady
Školská rada vykonává své působnosti:

 • podle § 167 a podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dale jen školský zákon);
 • v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením 15/556/2005 Rady Královéhradeckého kraje.

Článek III.
Svolání jednání školské rady

 • Školská rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 • Termíny jednání se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
 • Datum jednání školské rady je jejím členům oznámeno nejméně 10 pracovních dnů před jednáním. Zároveň s pozvánkou budou zaslány materiály pro jednání e-mailovou poštou.
 • Odsouhlasení dokumentů mimo jednání školské rady bude provedeno korespondenčně, pomocí e-mailové pošty.
 • Jednání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě pověřený zástupce.
 • Ředitel školy, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy mají právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou, popřípadě jeho zástupcem, v odůvodněných případech o svolání mimořádného jednání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 pracovních dnů.

Článek IV.
Příprava jednání školské rady

 • Přípravu jednání organizuje předseda školské rady, popřípadě pověřený zástupce.
 • Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové rady a ředitel školy, pokud ho o to školská rada požádá. Jedná se zejména o ustanovení § 168 školského zákona č.561/2004 Sb.
 • Návrhy, připomínky pro jednání nebo dotazy mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo pedagogičtí pracovníci školy podávat písemně prostřednictvím členů školské rady, nejpozději však 10 dnů před termínem jednání školské rady.
 • O místě době a programu připravovaného jednání školská rada informuje před jednáním na úřední desce školy.

Článek V.
Účast na jednání školské rady

 • Účast všech členů školské rady na jednání je povinná a stvrzuje se podpisem do prezenční listiny.
 • Důvodná neúčast se omlouvá nejméně 24 hodin před jednáním.
 • V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů předseda školské rady stanoví nejbližší možný termín vyhovující všem členům školské rady.

Článek VI.
Program jednání školské rady

 • Program jednání navrhuje předseda školské rady.
 • Program vychází z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy.

Článek VII.
Průběh jednání školské rady

 • Jednání školské rady řídí předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti pověřený zástupce.
 • Školská rada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 • Jednání probíhá dle stanoveného programu, o dokumentech, které rada schvaluje a o usnesení z jednání se hlasuje.
 • Dokumenty jsou schváleny a usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů.

Článek VIII.
Zápis z jednání školské rady

 • O průběhu jednání školské rady se pořizuje písemný zápis.
 • Zápis obsahuje pořadové číslo, datum, účast členů školské rady a pozvaných hostů, program jednání, průběh a výsledky hlasování a přijaté usnesení.

Článek IX.
Poskytování informací z jednání školské rady

 • Zápisy z jednání školské rady jsou umístěny na webových stránkách školy.
 • Předseda školské rady informuje o jednání školské rady na provozních poradách školy.
 • Předseda školské rady podává informace o školské radě na schůzce se zástupci žáků prvních ročníků.

Článek X.
Závěrečné ustanovení

 • Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Článek XI.
Účinnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

 


ZÁKON 561/2004 Sb.

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

(1) Školská rada

a)   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)   schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d)   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e)   podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)   projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)   projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Kontaktní e-mail: rada@spsstavhk.cz

členové školské rady
   Bc. Pavel Bulíček
   Patrik Čáslavský
   Ing. arch. Jan Falta
   Ing. arch. Taťána Kusteinová
   Bc. Šárka Veselková
   Ing. Martin Piechaczek

související odkazy

Zápis ze dne 13. 10. 2022
Usnesení ze dne 13. 10. 2022
Zápis ze dne 13. 6. 2022
Usnesení ze dne 13. 06. 2022
Zápis ze dne 6. 10. 2021
Usnesení ze dne 6. 10. 2021
Zápis ze dne 24. 6. 2021
Usnesení ze dne 24. 6. 2021
Zápis ze dne 13. 10. 2020
Usnesení ze dne 13. 10. 2020
Zápis ze dne 25. 6. 2020
Usnesení ze dne 25. 6. 2020
Zápis ze dne 10. 10. 2019
Usnesení ze dne 10. 10. 2019
Zápis ze dne 13. 6. 2019
Usnesení ze dne 13. 6. 2019
Zápis ze dne 10. 10. 2018
Usnesení ze dne 10. 10. 2018
Zápis ze dne 27. 6. 2018
Usnesení ze dne 27. 6. 2018
Zápis ze dne 12. 10. 2017
Usnesení ze dne 12. 10. 2017
Zápis ze dne 28. 6. 2017
Usnesení ze dne 28. 6. 2017
Zápis ze dne 24. 10. 2016
Usnesení ze dne 24. 10. 2016
Zápis ze dne 20. 6. 2016
Usnesení ze dne 20. 6. 2016
Zápis ze dne 23. 10. 2015
Usnesení ze dne 23. 10. 2015
Zápis ze dne 30. 6. 2015
Usnesení ze dne 30. 6. 2015