Cookies management by TermsFeed Generator

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) patří do oblasti poradenských služeb ve škole.

Zaměření a cíle poradenské služby ve škole:

Prevence sociálně patologických jevů
Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, intervenovat při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Kariérové poradenství
Poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Připravovat podmínky a rozšiřovat možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňovat důsledky zdravotního postižení, zdravotního a sociálního znevýhodnění a preventivně působit proti jejich vzniku. Budovat a udržovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole

Žáci nadaní
Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků školy. Zajišťovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními
Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

Prevence školní neúspěšnosti
Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů, intervenovat při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

MOŽNÉ PŘÍZNAKY ŠIKANOVÁNÍ

DROGY – MOŽNÉ PŘÍZNAKY DROGOVÉ ZÁVISLOSTI


Kontakty

kontakt místnost den čas
Mgr. Petr Ascherl – výchovný poradce
tel.: 603 805 859, as@spsstavhk.cz
Kabinet č. 3 Pondělí
Čtvrtek
Pátek

Pondělí – Pátek 
15:55 - 16:40
7:10 - 7:55
7:10 - 7:55

9:35 – 9:55
Mgr. Jana Košťálová – preventistka
ko@spsstavhk.cz
Kabinet č. 85 Pondělí
Středa
9:35 – 9:55
9:35 – 9:55
Mgr. Eva Horálková - speciální pedagog
tel.: 725 030 806, hk@spsstavhk.cz
Kabinet č. 106 Pondělí
Úterý
7:30 – 13:30


Co je schránka důvěry?

Pokud máš problém, který tě trápí, ale zároveň se s ním nechceš otevřeně nikomu svěřit, použij anonymní e – mailovou schránku důvěry. Můžeš tak napsat o problému, o kterém se stydíš nebo bojíš mluvit, případně nemáš nikoho, komu se můžeš svěřit. Máš také možnost vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět nebo se zeptat na to, co tě zajímá.

schranka.duvery@spsstavhk.cz