Cookies management by TermsFeed Generator

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2023/2024
OBOR VZDĚLÁNÍ: GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ – 2 LETÉ DENNÍ ZKRÁCENÉ STUDIUM

1. Přihláška ke studiu

Pro 1. kolo přijímacího řízení do zkráceného studia denní formy vzdělávání může podat přihlášku zletilý uchazeč, absolvent střední školy ukončené maturitní zkouškou, nebo žák 4. ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají do 1. března 2023.

Přihlášku si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu. Přihlášky a další informace získáte také na stánkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Pro případnou komunikaci uveďte v přihlášce své aktuální telefonní číslo a mailovou adresu.

Pro obor vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí není požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Prospěch doložíte ověřenými kopiemi vysvědčení ze střední školy.

Termíny 1. kola přijímací zkoušky jsou ve čtvrtek 13. dubna 2023 a v pátek 14. dubna 2023.

Pokud se budete hlásit pouze na jeden obor, pak budete absolvovat přijímací zkoušky v 1. termínu.

Pokud podáte dvě přihlášky na dva obory vzdělání naší školy, uvedete na jednu přihlášku první termín, na druhou přihlášku termín druhý. Pak také vykonáte celkem dvě přijímací zkoušky, na každý obor vzdělání zvlášť.

Přijímací zkoušky budou školní formou testu.

Pozvánku k přijímacím zkouškám s časovým rozpisem vám zašleme na doručovací adresu nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

2. Kritéria přijetí v 1.kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí je 12.
Hodnocení uchazečů se skládá z přijímací zkoušky a výsledků předchozího vzdělávání.

a) Přijímací zkouška: maximální počet 50 bodů.

Písemný test, který zadává škola, se skládá z pěti oblastí vzdělávání – matematika, fyzika, český jazyk, dějepis a obecné studijní předpoklady.

b) Výsledky předchozího vzdělávání: maximální počet 30 bodů.

Výsledek je stanoven z průměru vypočítaného z klasifikace předmětů (matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk) za 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy. Jedná se tedy celkem tedy z 8 známek.

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

8 až 12

1,00 až 1,50

30

17

2,13

20

23

2,88

8

18

2,25

18

24

3,00

6

13

1,63

28

19

2,38

16

25

3,13

4

14

1,75

26

20

2,50

14

26

3,25

2

15

1,88

24

21

2,63

12

27 a více

3,38 a více

0

16

2,00

22

22

2,75

10

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet příjímací zkoušky a výsledků předchozího vzdělávání. Podmínkou přijetí je absolvování přijímací zkoušky.

Maximální počet dosažených bodů       110 bodů. 
Minimální počet pro přijetí                    30 bodů.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejný průměr ze započítávané klasifikace, určí se jejich pořadí podle dalších kritérií (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

  • lepší průměr z matematiky
  • lepší průměr z fyziky
  • lepší průměr z českého jazyka

Zákonní zástupci (případně zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí o přijetí 28. dubna 2023 od 9.00 do 9.30 hodin. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 28. dubna 2023 v 18.00 hodin elektronicky na internetových stránkách školy www.spsstavhk.cz a ve škole.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení mohou zákonní zástupci (zletilí uchazeči) vyzvednout 2. května 2023 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy. Následně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme poštou do vlastních rukou 2. května 2023 po 16. hodině. Kladná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Pokud budete přijati, musíte svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků tj. do 16. 5. 2023. Zápisové lístky můžete předat osobně v kanceláři školy nebo je zaslat do uvedeného data poštou.

Pokud nebudete přijati z důvodu kapacity oboru (budete pod čarou přijetí), ale získáte alespoň min. počet bodů pro přijetí, můžete společně se zákonným zástupcem podat odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení resp. převzetí rozhodnutí. Na místa těch uchazečů, kteří nepodají zápisový lístek do stanoveného termínu, ředitel školy přijme ty uchazeče, kteří podají odvolání, a to opět v pořadí podle dosažených bodů.

Ti uchazeči, kteří nezískají min. počet bodů stanovených pro přijetí, nemohou být přijati ani na odvolání.

Pokud nepodá přihlášku a neodevzdá zápisový lístek min. 15 uchazečů, nebude obor otevřen.

Termín a kritéria 2. kola přijímacího řízení (případně dalších kol) budou vyhlášeny jen v případě nenaplněnosti oboru vzdělání. Zveřejněn bude aktuální počet volných míst.

 

V Hradci Králové, 17. ledna 2023

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy