SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyÚvodní stránka - Přijímací řízení - Školní rok 2020/2021 – 2leté studium - Geodézie a katastr nemovitosí – 2leté zkrácené denní

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2019/2020
OBOR VZDĚLÁNÍ: GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ – 2 LETÉ DENNÍ ZKRÁCENÉ STUDIUM

1. Přihláška ke studiu

Pro 1. kolo přijímacího řízení do zkráceného studia denní formy vzdělávání může podat přihlášku zletilý uchazeč, absolvent střední školy ukončené maturitní zkouškou, nebo žák 4. ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají do 1. března 2019.

Přihlášku si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu. Přihlášku si také můžete vyzvednout v kanceláři školy.

Pro případnou komunikaci uveďte své aktuální telefonní číslo.

Pro obor vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí není požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Prospěch doloží uchazeč kopiemi vysvědčení ze střendní školy.

Termíny 1. kola přijímací zkoušky – 1. termín: čtvrtek 25.4.2019, 2. termín: pátek 26.4.2019

Pokud uchazeč neuvede na přihlášce termín, ve kterém se zúčastní přijímací zkoušky, je automaticky zařazen na 1. termín.

Uchazeč, který podá dvě přihlášky na dva obory vzdělání naší školy, uvede na jednu přihlášku první termín, na druhou přihlášku termín druhý. Uchazeč tudíž vykoná celkem dvě přijímací zkoušky, na každý obor vzdělání zvlášť.

Pozvánka s datem přijímací zkoušky (dle přihlášky) časovým rozpisem bude odeslána na doručovací adresu nejpozději 14 dní před zkouškou.

2. Kritéria přijetí v 1.kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí -zkrácené studium je 30.
Hodnocení uchazečů se skládá z přijímací zkoušky a výsledků předchozího vzdělávání.

Písemný test, který zadává škola, se skládá z pěti oblastí vzdělávání – matematika, fyzika, český jazyk, dějepis a obecné studijní předpoklady.

Výsledek je stanoven z průměru vypočítaného z klasifikace předmětů (matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk) z posledních dvou klasifikačních období daného předmětu na střední škole.

Prospěch (výsledky vzdělání) absolvované střední školy bude doložen v ověřených kopiích vysvědčení 1. až 4. ročníku a maturitního vysvědčení. Žáci 4. ročníku středních škol doloží závěrečné vysvědčení 4. ročníku a maturitní vysvědčení po absolvování, nejpozději do konce srpna 2018. Mohou také osobně předložit vysvědčení v kanceláři školy k ofocení.

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

8 až 12 1,00 až 1,50 75 17 2, 13 50 23 2, 88 20
18 2,25 45 24 3, 00 15
13 1, 63 70 19 2, 38 40 25 3, 13 10
14 1, 75 65 20 2, 50 35 26 3, 25 5
15 1, 88 60 21 2, 63 30 27 a více 3, 38 a více 0
16 2,00 55 22 2, 75 25

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet příjímací zkoušky a výsledků předchozího vzdělávání.
Maximální počet dosažených bodů       125 bodů. 
Minimální počet pro přijetí                      30 bodů.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejný průměr ze započítávané klasifikace, určí se jejich pořadí podle dalších kritérií (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

Zákonní zástupci (případně zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí o přijetí 30. dubna 2019 od 11.30 do 12.30 hodin. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 30. dubna 2019 v 16.00 hodin elektronicky na internetových stránkách školy www.spsstavhk.cz a ve škole.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení mohou zákonní zástupci (zletilí uchazeči) vyzvednout 2. května 2019 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou do vlastních rukou 2. května 2019 po 16. hodině. Kladná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (platí vždy, i v případě autoremedury).

Termín a kritéria 2. kola přijímacího řízení (případně dalších kol) bude vyhlášen jen v případě nenaplněnosti oboru vzdělání. Zveřejněn bude aktuální počet volných míst.

 

 

V Hradci Králové, 23. ledna 2019

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy 


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz