Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2023/2024
OBOR VZDĚLÁNÍ: TECHNICKÉ LYCEUM – 4 LETÉ DENNÍ

1. Přihláška ke studiu

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají do 1. března 2023.

Přihlášku si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu. Přihlášky a další informace získáte také na stánkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Pro komunikaci uveďte v přihlášce aktuální telefonní číslo a mailovou adresu zákonného zástupce.

Pro obor vzdělání Technické lyceum budov není požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání. Prospěch uchazeče potvrzuje základní škola nebo doložíte ověřené kopie vysvědčení.

Každý uchazeč má možnost podat dvě přihlášky na dva obory vzdělání (na jedné škole nebo na dvou Máte možnost podat dvě přihlášky na dva obory vzdělání (na jedné škole nebo na dvou různých školách). Obě přihlášky vyplníte stejně a podáte na obě školy. Pokud se hlásíte na dva obory vzdělání naší školy, pak podáte obě stejně vyplněné  přihlášky k nám.

Přijímací zkoušky se konají pouze formou jednotných písemných testů, zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Přijímací zkoušky budete konat dvakrát na obou školách, kam podáte přihlášky. Termíny jsou ve čtvrtek 13. dubna 2023 (případný náhradní termín v důvodu nemoci je 10.5.2023) a v pátek 14. dubna 2023 (náhradní termín je 11.5.2023). Termíny jsou podle pořadí zvolených oborů na přihlášce. Pokud podáte přihlášku na oba obory na naší škole, pak vykonáte u nás obě přijímací zkoušky.

Uzpůsobení podmínek konání jednotných testů (prodloužení času) je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení, které je nutné doložit společně s přihláškou.

Pozvánku k přijímacím zkouškám s časovým rozpisem vám zašleme na doručovací adresu nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

2. Kritéria přijetí v 1. kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání Technické lyceum je 30.      
Hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů se skládá z hodnocení výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložení účasti na soutěžích.

a) Výsledky předchozího vzdělávání: maximální počet 30 bodů

Výsledek je stanoven z průměru vypočítaného z klasifikace předmětů matematika, fyzika, český jazyk a hlavní cizí jazyk (12 známek) z posledních tří klasifikačních období (např. u ZŠ se jedná o 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body


12 až 18


1,00 až 1,50


30

23

1,92

20

29

2,42

8

24

2,00

18

30

2,50

6

19

1,58

28

25

2,08

16

31

2,58

4

20

1,67

26

26

2,17

14

32

2,67

2

21

1,75

24

27

2,25

12

od 33

od 2,75

0

22

1,83

22

28

2,33

10

 

 

 

b) Přijímací zkouška: maximální počet 100 bodů.

Jednotné centrálně zadávané testy se skládají z předmětů matematika a její aplikace (max. 50 bodů) a český jazyk a literatura (max. 50 bodů).

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole nebo dle opatření obecné povahy MSMT-29772/2022-1 cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace mohou na základě podané žádosti vykonat jednotné testy jen z předmětu matematika a její aplikace (max. 50 bodů). Zkoušku z matematiky mají právo konat na základě žádosti v ukrajinském jazyce. Umístění uchazeče je pak provedeno v redukovaném pořadí, tedy pouze s testy z matematiky. Žádost musí být podána společně s přihláškou. Znalost českého jazyka bude prověřena rozhovorem v týdnu 17. až 21. 4. 2023 (ústní pohovor, slovní projev, čtení s poruzuměním textu, gramatika, diktát, písemný projev). Podrobnější informace a datum pohovoru budou uvedeny v pozvánce k přijímacímu řízení.

c) Účast na soutěžích: maximální počet 5 bodů.

Za účast v každé z níže uvedených soutěží vyhlašovaných MŠMT, a to na 2. stupni základní školy, získá uchazeč v okresním kole nebo krajském kole 1 bod.

Soutěže: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Matematický klokan, Pythagoriáda, Soutěž v programování, a Přírodovědný klokan.

V případě většího součtu bodů za soutěže bude započítáno maximálně 5 bodů.

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložených účasti na soutěžích. Podmínkou přijetí je absolvování přijímací zkoušky.

Maximální počet dosažených bodů                             135 bodů                      
Minimální počet pro přijetí                                          50 bodů
Minimální počet z testu matematiky pro přijetí             25 bodů

Pokud splní dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejný výsledný počet bodů, určíme jejich pořadí podle dalších kritérií v tomto pořadí:

  • vyšší počet bodů z přijímací zkoušky předmětu matematika a její aplikace
  • vyšší počet bodů z přijímací zkoušky předmětu český jazyk a literatura
  • lepší celkový průměr hodnocení předchozího vzdělávání z vybraných předmětů
  • lepší celkový průměr hodnocení předchozího vzdělávání z matematiky

Zákonní zástupci (případně zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí o přijetí 28. dubna 2023 od 9.00 do 9.30 hodin. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 28. dubna 2023 v 18.00 hodin elektronicky na internetových stránkách školy www.spsstavhk.cz a ve škole.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení mohou zákonní zástupci (zletilí uchazeči) vyzvednout 2. května 2023 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy. Následně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme poštou do vlastních rukou 2. května 2023 po 16. hodině. Kladná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Pokud budete přijati, pak společně se zákonným zástupcem (zletilí uchazeči sami), musíte svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků tj. do 16. 5. 2023. Zápisové lístky můžete předat osobně v kanceláři školy nebo je zaslat do uvedeného data poštou.

Pokud nebudete přijati z důvodu kapacity oboru (budete pod čarou přijetí), ale získáte alespoň min. počet bodů pro přijetí, můžete společně se zákonným zástupcem podat odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení resp. převzetí rozhodnutí. Na místa těch uchazečů, kteří nepodají zápisový lístek do stanoveného termínu, ředitel školy přijme ty uchazeče, kteří podají odvolání, a to opět v pořadí podle dosažených bodů. Ti uchazeči, kteří nezískají min. počet bodů stanovených pro přijetí, nemohou být přijati ani na odvolání.

Termín a kritéria 2. kola přijímacího řízení (případně dalších kol) budou vyhlášeny jen v případě nenaplněnosti oboru vzdělání. Zveřejněn bude aktuální počet volných míst.

 

 

V Hradci Králové, 17. ledna 2023

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy