Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2021/2022
OBOR VZDĚLÁNÍ: TECHNICKÉ LYCEUM – 4 LETÉ DENNÍ

1. Přihláška ke studiu

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají do 1. března 2021.

Přihlášku si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu. Přihlášky a další informace získáte také na stánkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Pro komunikaci uveďte v přihlášce aktuální telefonní číslo a mailovou adresu zákonného zástupce.

Pro obor vzdělání Technické lyceum není požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání. Prospěch uchazeče potvrzuje základní škola nebo doložíte ověřené kopie vysvědčení.

Máte možnost podat dvě přihlášky na dva obory vzdělání (na jedné škole nebo na dvou různých školách). Obě přihlášky vyplníte stejně a podáte na obě školy. Pokud se hlásíte na dva obory vzdělání naší školy, pak podáte obě stejně vyplněné  přihlášky k nám.

Přijímací zkoušky se konají pouze formou jednotných písemných testů, zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Přijímací zkoušky budete konat dvakrát na obou školách, kam podáte přihlášky. Termíny jsou v pondělí 3. května 2021 (případný náhradní termín v důvodu nemoci je 2. června 2021) a v úterý 4. května 2021 (náhradní termín je 3. června 2021). Termíny jsou podle pořadí zvolených oborů na přihlášce. Pokud podáte přihlášku na oba obory na naší škole, pak vykonáte u nás i přijímací zkoušky dvakrát.  

Uzpůsobení podmínek konání jednotných testů (prodloužení času) je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení, které je nutné doložit společně s přihláškou.

Pozvánku k přijímacím zkouškám s časovým rozpisem vám zašleme na doručovací adresu nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

2. Kritéria přijetí v 1.kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání Technické lyceum je 30.      
Hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů se skládá z hodnocení výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložení účasti na soutěžích.

a) Výsledky předchozího vzdělávání: maximální počet 60 bodů

Výsledky hodnocení je pouze z vybraných předmětů.
Výsledek je stanoven z průměru vypočítaného z klasifikace předmětů ze ZŠ, a to z matematiky fyziky, českého jazyka a hlavního cizího jazyka z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Celkem tedy z 8 známek.

Součet známek Průměr  známek Body Součet známek Průměr  známek Body Součet známek Průměr  známek Body


8 až 12


1,00 až 1,50


60

17

2,13

40

23

2,88

16

18

2,25

36

24

3,00

12

13

1,63

56

19

2,38

32

25

3,13

8

14

1,75

52

20

2,50

28

26

3,25

4

15

1,88

48

21

2,63

24


27 a více


3,38 a více


0

16

2,00

44

22

2,75

20

b) Přijímací zkouška: maximální počet 100 bodů.

Jednotné centrálně zadávané testy se skládají z předmětů matematika a její aplikace (max. 50 bodů) a český jazyk a literatura (max. 50 bodů).

V průběhu konání testů můžete opustit učebnu jen na základě předložené písemné lékařské zprávy.

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou na základě své žádosti vykonat jednotné testy jen z předmětu matematika a její aplikace (max. 50 bodů). Znalost českého jazyka bude prověřena rozhovorem.

c) Účast na soutěžích: maximální počet 5 bodů.

Body můžete získat také za účast v každé z níže uvedených soutěží vyhlašovaných MŠMT, a to na 2. stupni základní školy. Za účast v okresním nebo krajském kole získáte 1 bod.

Soutěže: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Matematický klokan, Pythagoriáda, Soutěž v programování, Pohár vědy – Olympiáda fyziky a dalších věd, Přírodovědný klokan a Logická olympiáda.

V případě většího součtu bodů za soutěže bude započítáno maximálně 6 bodů.

Výsledný počet bodů stanovíme sečtením výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložených účasti na soutěžích. Podmínkou přijetí je absolvování přijímací zkoušky.

Maximální počet dosažených bodů                    165 bodů                      
Minimální počet pro přijetí                                 70 bodů

      
Pokud splní dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejný výsledný počet bodů, určíme jejich pořadí podle dalších kritérií v tomto pořadí:

  • vyšší počet bodů z přijímací zkoušky předmětu matematika a její aplikace
  • vyšší počet bodů z přijímací zkoušky předmětu český jazyk a literatura
  • lepší celkový průměr hodnocení předchozího vzdělávání z vybraných předmětů
  • lepší celkový průměr hodnocení předchozího vzdělávání z matematiky

Pokud se do tohoto oboru vzdělání přihlásí méně uchazečů, než je počet přijímaných, pak budeme přijímat bez přijímací zkoušky všechny uchazeče, kteří dosáhnou za výsledky předchozího vzdělání a účasti v soutěžích min. 28 bodů.   

Zákonní zástupci (případně zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí o přijetí 20. května 2021 od 9.00 do 9.30 hodin. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 20. května 2021 v 18.00 hodin elektronicky na internetových stránkách školy www.spsstavhk.cz a ve škole.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení mohou zákonní zástupci (zletilí uchazeči) vyzvednout 21. května 2021 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy. Následně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme poštou do vlastních rukou 21. května 2021 po 16. hodině. Kladná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.
Pokud budete přijati, pak společně ze zákonným zástupcem (zletilí uchazeči sami), musíte svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků tj. do 3. 6. 2021. Zápisové lístky můžete předat osobně v kanceláři školy nebo je zaslat do uvedeného data poštou.

Pokud nebudete přijati z důvodu kapacity oboru (budete pod čarou přijetí), ale získáte alespoň min. počet bodů pro přijetí, můžete společně se zákonným zástupcem podat odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení resp. převzetí rozhodnutí. Na místa těch uchazečů, kteří nepodají zápisový lístek do stanoveného termínu, ředitel školy přijme ty uchazeče, kteří podají odvolání, a to opět v pořadí podle dosažených bodů.

Ti uchazeči, kteří nezískají min. počet bodů stanovených pro přijetí, nemohou být přijati ani na odvolání.

Termín a kritéria 2. kola přijímacího řízení (případně dalších kol) bude vyhlášen jen v případě nenaplněnosti oboru vzdělání. Zveřejněn bude aktuální počet volných míst.

 

V Hradci Králové, 16. března 2021

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy