SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Přijímací řízení - Školní rok 2019/2020 – 4leté studium - Technická zařízení budov – 4leté denní

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2019/2020
OBOR VZDĚLÁNÍ: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – 4 LETÉ DENNÍ


1. Přihláška ke studiu

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají do 1. března 2019.

Přihlášku si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu. Přihlášku si také můžete vyzvednout v kanceláři školy.

Pro případnou komunikaci uveďte v přihlášce aktuální telefonní číslo zákonného zástupce.

Pro obor vzdělání Technická zařízení budov je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání. Prospěch uchazeče potvrzuje základní škola.

Každý uchazeč má možnost podat dvě přihlášky na dva obory vzdělání (na jedné škole nebo na dvou různých školách). Na obě přihlášky napíše oba zvolené obory v pořadí zájmu. Uchazeč, který podá dvě přihlášky na dva obory vzdělání naší školy, podává dvě samostatné přihlášky.

Přijímací zkoušky se konají pouze formou jednotných písemných testů, zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Každý uchazeč může konat písemné testy dvakrát v termínech dle pořadí zvolených oborů na přihlášce. 1. řádný termín je stanoven na pátek 12. dubna 2019, případný náhradní termín na pondělí 13. května 2019. 2. řádný termín je stanoven na pondělí 15. dubna 2019, případný náhradní termín na úterý 14. května 2019.

Centrum zašle školám, na které se uchazeči hlásí, lepší výsledky z obou testů přijímacích zkoušek. Podrobnější informace na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Uzpůsobení podmínek konání jednotných testů (prodloužení času) je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení, které je nutné doložit společně s přihláškou.

Pozvánka k přijímacím zkouškám s časovým rozpisem bude odeslána na doručovací adresu nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

2. Kritéria přijetí v 1.kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání Technická zařízení budov je 30.      
Hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů se skládá z hodnocení výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložení účasti na soutěžích.

a) Výsledky předchozího vzdělávání: maximální počet 63 bodů

I) Dle hodnocení vybraných předmětů: maximální počet 60 bodů

Výsledek je stanoven z průměru vypočítaného z klasifikace předmětů matematika, fyzika, český jazyk a hlavní cizí jazyk (12 známek) z posledních tří klasifikačních období (např. u ZŠ se jedná o 1. a 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku).

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

12 až 18

1,00 až 1,50

60

25

2,08

45

33

2,75

21

26

2,17

42

34

2,83

18

19

1,58

58

27

2,25

39

35

2,92

15

20

1,67

56

28

2,33

36

36

3,00

12

21

1,75

54

29

2,42

33

37

3,08

9

22

1,83

52

30

2,50

30

38

3,17

6

23

1,92

50

31

2,58

27

39

3,25

3

24

2,00

48

32

2,67

24

od 42

od 3,33

0

II) Dle hodnocení předmětu výtvarná výchova: maximální počet 3 body.

Za každé hodnocení známkou výborný z posledních tří klasifikačních období získá uchazeč 1 bod.

b) Přijímací zkouška: maximální počet 100 bodů.

Jednotné centrálně zadávané testy se skládají z předmětů matematika a její aplikace (max. 50 bodů) a český jazyk a literatura (max. 50 bodů).

V průběhu konání testů je možné opustit učebnu jen na základě předložené písemné lékařské zprávy.

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou na základě své žádosti vykonat jednotné testy jen z předmětu matematika a její aplikace (max. 50 bodů). Znalost českého jazyka bude prověřena rozhovorem.

c) Účast na soutěžích: maximální počet 3 body.

Za účast v každé z níže uvedených soutěží vyhlašovaných MŠMT, a to na 2. stupni základní školy, získá uchazeč v okresním kole nebo krajském kole 1 bod.

Soutěže: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Matematický klokan, Pythagoriáda, Soutěž v programování, Pohár vědy – Olympiáda fyziky a dalších věd, Přírodovědný klokan a Logická olympiáda.

V případě většího součtu bodů za soutěže budou započítány maximálně 3 body.

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložených účasti na soutěžích
Maximální počet dosažených bodů      166 bodů                      
Minimální počet pro přijetí                  30 bodů        

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejný výsledný počet bodů, určí se jejich pořadí podle dalších kritérií (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

Zákonní zástupci (případně zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí o přijetí 30. dubna 2019 od 11.30 do 12.30 hodin. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 30. dubna 2019 v 16.00 hodin elektronicky na internetových stránkách školy www.spsstavhk.cz a ve škole.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení mohou zákonní zástupci (zletilí uchazeči) vyzvednout 2. května 2019 od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou do vlastních rukou 2. května 2019 po 16. hodině. Kladná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (platí vždy, i v případě autoremedury).

Termín a kritéria 2. kola přijímacího řízení (případně dalších kol) bude vyhlášen jen v případě nenaplněnosti oboru vzdělání. Zveřejněn bude aktuální počet volných míst.

 


 

V Hradci Králové, 23. ledna 2019

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy 


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz